Shkurt 2019

Në  datën 12 Shkurt 2019, u organizua mbledhja e MSG – EITI, ku morrën pjesë anëtarët e MSG, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Përgjithëshme të Tatimeve, AKBN, Albpetrol sha, Shoqatës së Investitorëve të Huaj (FIAA), Shërbimit...

Qëndra Shqiptare për Zhvillim dhe Integrim zhvilloi një projekt monitorimi përgjatë muajve Gusht 2018-Janar 2019, në lidhje me shpërndarjen e rentës minerare për pushtetin vendor në bashkitë ku ka aktivitet të industrisë nxjerrëse. Projekti u zbatua në 5 bashki, Patos, Roskovec, Ura Vajgurore, Bulqizë dhe...

EITI - ARRITJET DHE SFIDAT NË SHQIPËRI Prof.Dr.Përparim Alikaj Anëtar i MSG, ALBEITI Kryetar i Komitetit të Mineraleve të Naftës & Gazit në Shoqatën e Investitorëve të Huaj të Shqipërisë (FIAA) Transparenca është vitrina me të cilën një shoqëri lejon vlerësimin e një prej të drejtave dhe lirive themelore...