Maj 2018

Grupi  Ndërinstitucional i Punës, (MSG-ja EITI Shqipëri) dhe Sekretariati Kombëtar EITI  në datën 15. 05. 2018, në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë,  zhvilluan Takimin me fokus në proçesin e  diskutimeve për masat e mara  lidhur me Veprimet Korrigjuese (Corrective Actions) të dala nga...