Maj 2017

Gjatë muajit Maj 2017, për të mbështetur detyrat e dala nga Raporti EITI 2015 dhe problematikat e evidentuara në vitin 2016 për grumbullimin dhe shpërndarjen e rentës minerare në zonat e industrisë nxjerrëse, një grup pune i koordinatoreve të Sekretariatit EITI shqiptar ka ndërmarrë takime...