Gusht 2016

Sekretariati Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse gjatë muajit Gusht 2016 zhvilloi një seri takimesh në zonat ku operon industria nxjerrëse, me grupet  e interesit si: përfaqësues të kompanive që operojnë në industrinë nxjerrëse,  përfaqësues të pushtetit vendor,  shoqërinë civile që operon në zonat e...

Në mbledhjen e Bordit të Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), mbajtur më 29 korrik 2016, vendimet si më poshtë u propozuan dhe u miratuan nga bordi: Miratuar: Të përfshihen në Raportin EITI 2015 pagesat e taksave lokale. Kufiri i materialitetit do të jetë 5000 USD. Në rast se shuma e...

Në mbledhjen e Bordit të Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG), mbajtur më 6 Maj 2016, vendimet si më poshtë u propozuan dhe u miratuan nga bordi: Miratuar: ToR për Administratorin e Pavarur për Raportin EITI 2015. ToR për Konsulencë lokale për shqyrtimin e Kuadrit Ligjor dhe Rregullator Shqiptar...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit Individual për shërbimin “Hartimi i Strategjisë së Komunikimit 2016 - 2017″, Ref. No ALBEITI/IC/001, ju informojmë se fitues është shpallur Znj. Emanuela Zaimi, Tiranë, Shqipëri. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Konsulentes është nënshkruar më datë 03.08.2016. Drejtuesi i...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për shërbimin “Rishikimi Ligjor dhe Rregullator të Kuadrit Ligjor Kombëtar″, Ref. No ALBEITI/CQ/002, ju informojmë se fitues është shpallur kompania Eurosupport S.r.l, Milano, Itali. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë Eurosupport S.r.l është nënshkruar më datë 08.08.2016. Drejtuesi...