Janar 2016

Sektori i hidro-energjisë Raporti EITI 2013-2014 Prodhimi hidro-energjitik në Shqipëri dominohet nga sektori publik. Në fund të vitit 2014, Shteti Shqiptar zotëronte dhe administronte Korporatën Elektroenergjitike Shqiptare (KESH), Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) dhe Operatori Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). KESH është prodhuesi më i madh në...

Sektori minerar Raporti EITI 2013-2014 Si një vend tradicional minerar, Shqipëria ka një numër në rritje të shoqërive të vogla dhe të mesme në këtë sektor, si dhe numëron vetëm disa shoqëri të mëdha industriale. Në nëntor 2015, AKBN raportoi 600 liçensa minerare, ku 112 liçensa prodhonin...

Nafta dhe Gazi Raporti EITI 2013-2014 Në vitin 2013 dhe 2014, sektori i naftës dhe gazit numëroi pesë shoqëri në prodhimin e naftës dhe gazit në pjesën jugore të Shqipërisë dhe gjashtë shoqëri të angazhuara në kërkimin e naftës. Shteti u përfshi në sektor përmes zotërimit direkt...

Energjia dhe burimet në Shqipëri Shqipëria është e pasur në burime të cilat mund të plotësojnë nevojat e brendshme në energji dhe në shumicën e viteve (deri në vitin 1989), ka qenë një eksportues neto i energjisë elektrike dhe nënprodukteve të naftës. Shqipëria është e pasur në...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (http://www.energjia.gov.al) Fjala e mbajtur nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë Z.Damian Gjiknuri në konferencën e organizuar nga Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse e cila publikoi raportet e viteve 2013-2014.Mirëdita të...

Sot më 20 Janar, Sekretariati Shqiptar EITI dhe Ministria e Energjisë dhe Industrisë organizuan një konferencë për shtyp për publikimin e Raportit EITI 2013 dhe 2014. Raporti i EITI për vitet 2013 dhe 2014 përmban një analizë të prodhimit dhe kontributit të sektorit të naftës e...

Rakip Belishaku – Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave A është industria nxjerrëse “nyja gordiane” e ekonomisë së Shqipërisë? Në 25 vitet e fundit ekonomia e Shqipërisë ka qënë më tepër një funksion i inercisë sesa i një planifikimi konkret të zhvillimit të saj në baza shkencore. Dua...