Dhjetor 2015

Sot, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, u zhvillua takimi i rradhës i Grupit Ndërinstitucional të Punës të EITI Albania. Administratori i Pavarur, Deloitte Audit Albania prezantoi raportin EITI për vitet fiskale 2013 dhe 2014. Pasi u diskutuan çështjet kryesore të raportit si...

Shqipëria është një ndër 49 vëndet anëtare të Nismës për Transparencë në industrinë nxjerrëse.  Në zbatim të kësaj nisme Qeveria e Shqipërisë publikon këtë raport informues mbi aktivitetin e nxjerrjes së naftës, gazit dhe mineraleve, kontributin e kësaj industrie në Buxhetin e Shtetit dhe përdorimin...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), Duke bërë Standartin EITI më kuptimplotë "Ne duhet të jemi inteligjentë dhe të drejtë në testimin e progresit që vendet janë duke bërë. Suksesi ardhshëm i EITI do të qëndrojë në vendosjen e...

Mireqeverisja e Burimeve Natyrore eshte tema e trajnimeve qe EITI Albania dhe Columbia Center on Sustainable Investment Columbia Law School - The Earth Institute, po organizojne per grupet e interesit. Eksperte te Columbia shpjegojne nder te tjera, se vendosja e Transparences sipas Standarteve Nderkombetare ka...

Sekretariati Shqiptar i Nismës për Transparencë në Industritë Nxjerrese (EITI Albania) në bashkëpunim me Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia Law School - The Earth Institute, do të zhvillojë sesione trajnimi tre ditore, nga data 2 deri më 4 Dhjetor 2015, mbi mirëqeverisjen e Burimeve...