Nëntor 2015

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për “Sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë qeveritarë, parlamentarë, gazetarë, dhe për anëtarët e MSG", ju informojmë se fitues është shpallur kompania Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Kontraktorit për shërbimin “Hartimi i hartës potenciale ushtrimore të industrisë nxjerrëse”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania DM Consulting Services, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë DM Consulting Services është nënshkruar më datë 26.10.2015. Më shumë…...