Dhjetor 2015

Sot, në ambjentet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, u zhvillua takimi i rradhës i Grupit Ndërinstitucional të Punës të EITI Albania. Administratori i Pavarur, Deloitte Audit Albania prezantoi raportin EITI për vitet fiskale 2013 dhe 2014. Pasi u diskutuan çështjet kryesore të raportit si...

Shqipëria është një ndër 49 vëndet anëtare të Nismës për Transparencë në industrinë nxjerrëse.  Në zbatim të kësaj nisme Qeveria e Shqipërisë publikon këtë raport informues mbi aktivitetin e nxjerrjes së naftës, gazit dhe mineraleve, kontributin e kësaj industrie në Buxhetin e Shtetit dhe përdorimin...

Ky artikull u publikua fillimisht në faqen e internetit të Sekretariatit Ndërkombëtar EITI (eiti.org), Duke bërë Standartin EITI më kuptimplotë "Ne duhet të jemi inteligjentë dhe të drejtë në testimin e progresit që vendet janë duke bërë. Suksesi ardhshëm i EITI do të qëndrojë në vendosjen e...

Mireqeverisja e Burimeve Natyrore eshte tema e trajnimeve qe EITI Albania dhe Columbia Center on Sustainable Investment Columbia Law School - The Earth Institute, po organizojne per grupet e interesit. Eksperte te Columbia shpjegojne nder te tjera, se vendosja e Transparences sipas Standarteve Nderkombetare ka...

Sekretariati Shqiptar i Nismës për Transparencë në Industritë Nxjerrese (EITI Albania) në bashkëpunim me Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia Law School - The Earth Institute, do të zhvillojë sesione trajnimi tre ditore, nga data 2 deri më 4 Dhjetor 2015, mbi mirëqeverisjen e Burimeve...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për “Sesione trajnimi mbi Qeverisjen e Burimeve Natyrore, industritë nxjerrëse dhe standardet EITI për OSHC-të Shqiptare, zyrtarë qeveritarë, parlamentarë, gazetarë, dhe për anëtarët e MSG", ju informojmë se fitues është shpallur kompania Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Kontraktorit për shërbimin “Hartimi i hartës potenciale ushtrimore të industrisë nxjerrëse”, ju informojmë se fitues është shpallur kompania DM Consulting Services, Tiranë. Kontrata ndërmjet Sekretariatit Shqiptar EITI dhe Kompanisë DM Consulting Services është nënshkruar më datë 26.10.2015. Më shumë…...