Nëntor 2014

Parathënie EITI Shqiptar, si pjesë e nismës globale për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe në emër të Qeverisë Shqiptare, ka publikuar raportin e 4-të EITI për Shqipërinë në nxjerrjen e naftës, gazit dhe minierave, kontributit të kësaj industrie në buxhetin e shtetit, si dhe shpërndarjen dhe...

Liderët njoftojnë angazhim për të zbuluar përfituesit e të ardhurave që vijnë si rrjedhojë e zbatimit të standartit EITI. Në  deklaratën  e  tyre  të  samitit,  liderët  e  G20’s  përforcuan  angazhimin  e  tyre  përpërmirësimin e transparencës në qeverisje dhe në sektorin privat. Në mënyrë të veçantë, do të...

Në përfundim të procedurave për përzgjedhjen e Konsulentit për "Shërbime Konsulence – Përzgjedhja e Individëve” me objekt “Përzgjedhja e një Konsulenti Individual për Hartimin e Strategjisë së Komunikimit 2014 – 2015 dhe Koordinimin e Zbatimit” , ju informojmë se fitues është shpallur Z. Lutfi Dervishi....