Qershor 2014

Shqiperia publikon raportin e saj EITI per vitin 2011. Ky raport permbledh informacion mbi rakordimin e te ardhurave fiskale dhe jo fiskale nga industria nxjerrese ne Shqiperi si pjese e implementimit te Nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI) ne Shqiperi. Ne kete kuader, kompanite...