Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI)

Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI)

Znj. Matilda Kërçaku, emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Më parë, ajo ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Kabinetit pranë Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë.
Nisma EITI është një organizatë ndërkombëtare për perforcimin e transparencës dhe përgjegjësisë në sektorin e industrisë nxjerrëse, duke identifikuar kontributin pozitiv që ky sektor ka në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, përmes dialogut konstruktiv mes palëve të përfshira si Qeveria, Bisnesi dhe Shoqëria Civile.