Tryezë e rrumbullakët me shoqërinë civile mbi transparencën dhe llogaridhënien në industrinë nxjerrëse në Shqipëri

Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civle në bashkëpunim me Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania) organizojnë një tryezë të rrumbullakët mbi “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri” në datë 27 Shkurt 2017, ora 11:00 në Hotel Socrat, Tiranë. Kjo tryezë,  që zhvillohet  për herë të parë, do të ofrojë mundësi për të rritur dialogun me shoqërinë civile mbi transparencën dhe për të forcuar bashkëpunimin mbi këto çështje.

invitation
Agenda 1
Agenda 2