Njoftimi i Dhënies së Kontratës -Shërbime konsulence për ndikimin social të industrisë nxjerrëse