Raporte

 
icon eiti report

                                                                                                                                                       Suplement i Raportit EITI 2016

 EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportEITI Validation

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

Takim i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) – Prezantimi i Drejtuesit të ri të Sekretariatit Kombëtar EITI Z. Genci Tërpo dhe diskutimi m...

Në datë 2 Dhjetor 2019, në ambjentet e Sekretariatit Kombëtar EITI, prezantohet me anëtarët e MSG, Drejtuesi i ri i Sekretariatit Kombëtar EITI, Z. Genci Më Shumë...

Takim për impaktin e Rentës mbi Zhvillimin e Qëndrueshëm

Në datën 19 Nëntor 2019 në Tiranë nga Alb-EITI , Prezenca e OSBE në Shqipëri  dhe Agjensia për mbështetjen e Vetë-Qeverisjes Vendore u organizua Takimi Më Shumë...

Takim MSG – Prioritetet AlbEITI për përgatitjen e Raportit zyrtar vjetor EITI dhe Deklarimit të Pronarëve Realë (Beneficial Ownership) në Indu...

Në datën 31 Tetor 2019 në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u organizua mbledhja e MSG – AlbEITI, ku morën pjesë anëtarët e MSG, Sekretariatit Më Shumë...

Njoftime

EMËROHET DREJTUESI I RI I SEKRETARIATIT KOMBËTAR NISMA PËR TRANSPARENCË NË INDUSTRINË NXJERRËSE

Z. Genci Tërpo emërohet Drejtues i Sekretariatit Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Albania EITI). Sekretariati Kombëtar EITI shpreh falenderime për kontributin e deritanishëm Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica