Raporte

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

EITI, Transparenca në perdorimin e burimeve natyrore-nga Anisa Deda

Vendi ynë vlerësohet si një vend i pasur në burime natyrore, naftë, gaz dhe minerale. Burimet natyrore mund të sjellin përfitime në masë të madhe Më Shumë...

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Lajme

Takim me Grupin Ndërinstitucional të Punës për diskutimin e Termave të Referencës për aktivitetet kryesore EITI, si dhe Progres Raportin vjetor

Në kuadër të ecurisë të proçesit dhe aktiviteteve prioritare EITI në Shqipëri, Anëtarët e Grupit Ndërinstitucional të Punës EITI (MSG) dhe Sekretariati Kombëtar EITI, në Më Shumë...

Takim me përfaqësues të Pushtetit Lokal dhe të Bizneseve në sektorin minerar në Pogradec

Në kuadër  të takimeve me Strukturat Lokale,  më datë 5 Qershor 2018  Sekretariati Kombëtar EITI organizoi takime me përfaqësues të Pushtetit Lokal dhe të Biznesit Më Shumë...

Takim i MSG dhe Sekretariatit Kombëtar EITI lidhur me Planet e Veprimit për optimizimin e Corrective Actions të dala nga Proçesi Ndërkombëtar i ...

Grupi  Ndërinstitucional i Punës, (MSG-ja EITI Shqipëri) dhe Sekretariati Kombëtar EITI  në datën 15. 05. 2018, në ambjentet e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë,  zhvilluan Më Shumë...

Njoftime

Urdhër i brendshëm - Fushata zgjedhore

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017 Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica