Raporte

EITI 2016

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2016

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Blog

Plani i Veprimit të Shoqërisë Civile, 2019-2020

albnetlogoShoqëria civile në EITI ka qenë gjithmonë shumë aktive dhe produktive. Kjo mund të vërtetohet përmes pjesëmarrjes në mbledhjet e MSG-së, kontributin e dhënë në Më Shumë...

Plani i Veprimit i Shoqërisë Civile

888The civil society constituency to EITI was always very active and productive. That can be confirmed through participation in MSG meetings, contribution given in all Më Shumë...

Transparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector nga Dr. Sokol Mati

sokolTransparency and sustainable development model in the Albanian Mining Sector Dr. Sokol Mati1 1Board adviser at Beralh ShA; Lector at the Faculty of Geology and Mines, Polytechnic Më Shumë...

Lajme

Proçesi i Validimit të dytë Ndërkombëtar të aktivitetit EITI në Shqipëri

Në kuadrin  e proçesit të Validimit të dytë Ndërkombëtar të aktivitetit EITI në Shqipëri, në datën 18 Mars 2019 ambjentet e Sekretariatit Kombëtar EITI u Më Shumë...

Takim i MSG në funksion të prioriteteve dhe sfidave EITI

Në  datën 12 Shkurt 2019, u organizua mbledhja e MSG – EITI, ku morrën pjesë anëtarët e MSG, përfaqësues të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Më Shumë...

Shoqëria Civile, roli i saj në Transparencën e Industrisë Nxjerrëse

Në datat 11-12 Shkurt 2019 Sekretariati Kombëtar EITI mori pjesë në Workshop-in me temë “Shoqëria Civile, roli i saj në Transparencën e Industrisë Nxjerrëse”, të organizuar Më Shumë...

Njoftime

NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIME

SHQIPËRI Mbështetje për Projektin e zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse NJOFTIM I PËRGJITHSHËM PËR PROKURIME TF Nr.TF0A6493 Numri Identifikues i Projektit: P158380 Qeveria e Shqipërisë ka marrë Më Shumë...

EMËROHET KRYETARI I RI I GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS (MSG)

Sekretariati Kombëtar EITI, njofton të gjitha palët e interesuara se Kryetari i ri i Grupit Ndërinstitucional të Punës (MSG) është Z. Ilir Bejtja, Zëvëndësministri në Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica