Raporte

icon eiti reportEITI Report 2015 Supplement

EITI 2015

icon eiti reportEITI 2013-2014

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011 

icon eiti reportValidimi EITI

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009 

Formati Përmbledhës i Raporteve EITI

icon eiti reportEITI 2015

icon eiti reportEITI 2014

icon eiti reportEITI 2013

icon eiti reportEITI 2012

icon eiti reportEITI 2011

icon eiti reportEITI 2010

icon eiti reportEITI 2009

Blog

EITI në Shqipëri, rekomandimet kryesore për industrinë nxjerrëse - nga Enio Civici

Enio-Civici-1Transparenca është politika më e mirë kur flasim për industri të cilat shfrytëzojnë burimet natyrore të një vendi. Një ndër organizmat më të fuqishëm dhe Më Shumë...

Transparenca në shërbim të mirëmbajtjes së burimeve natyrore-nga Enio Civici

Enio-Civici-1Shqipëria, nën syrin e investitorëve të rëndësishëm vendës dhe të huaj përmban një ftesë shumë interesante nëse flitet për burime. Njerëzore, energjetike, minerale dhe turistike Më Shumë...

Grumbullimi dhe shpërndarja e rentës minerare në NJQV

IMG_4082Gjatë muajit Maj 2017, për të mbështetur detyrat e dala nga Raporti EITI 2015 dhe problematikat e evidentuara në vitin 2016 për grumbullimin dhe shpërndarjen Më Shumë...

Lajme

Takim zyrtar në Komisionin e Pavarur për Minierat dhe Mineralet (KPMM) të Kosovës

Në datën 9 Mars 2018 Drejtori i Sekretariatit Kombëtar Alb EITI, z. Ardit Kamberi, ka zhvilluar takime pune në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Më Shumë...

Konferencë për Prezantimin e Raportit EITI 2016 dhe promovimin e Transparencës në aktivitetin e shfrytëzimit të Burimeve Natyrore në Shqipëri

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me Sekretariatin Kombëtar të Transparencës për Industrinë Nxjerrëse Alb EITI, organizoi në datë 28 Shkurt 2018, Konferencën me temë Më Shumë...

Bordi EITI vendosi se Shqipëria ka bërë progres domethënës në zbatimin e standardit EITI

Sekretariati Shqiptar EITI ndihmon në shlyerjen e transfertave të akumuluara tek pushteti lokal. Bordi vlerëson se vendi ka bërë “progres të dukshëm” 13 Shkurt 2018 – Më Shumë...

Njoftime

Urdhër i brendshëm - Fushata zgjedhore

NJOFTIM NË ZBATIM TË VKM NR. 473, DATË 01.06.2017 Në zbatim të VKM-së Nr. 473, datë 01.06.2017 për “Marrjen e masave të monitorimit e veprimtarisë, sjelljes Më Shumë...

Back to Top
Descargar musica